ส่ง Line Message รูปแบบต่างๆด้วย Google Script

เนื่องจากเราสามารถส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชันไลน์ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ flex,template,image,confirm,location,sticker,…,etc. ดังนั้นเราจึงสามารถส่งข้อความทุกรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นด้วย Google Script เช่นเดียวกัน ไปลุยกันเล้ยย

main.gs

// Presented by BrilliantPy v.1.0.2
/*######################### Editable1 Start #########################*/
let sheetName = "ชีต1"
let ss_id = "10uV1iv5GrV_sd4pCPYuQnLmfVZwlTAQ-4hJR0wNBRrU";
let start_row_value = 1;
/*######################### Editable1 End #########################*/
// Init
let ss,sheet,lastRow,lastCol,range,values;
Logger = BetterLog.useSpreadsheet(ss_id);

function doPost(e) {
 initSpreadSheet();
 try{
  let req_content = e.postData.contents;
  Logger.log("req_content:"+req_content);

  let event_0 = JSON.parse(req_content).events[0];
  let event_0_type = event_0.type;

  let token = event_0.replyToken;
  let msgObj = {};

  if(event_0_type=="message"){
   let user_msg = event_0.message.text;
   user_msg = user_msg.trim();
   Logger.log("user_msg:"+user_msg);
   
   for(let i=start_row_value;i<values.length;i++){
     let key = values[i][0];
     let type = values[i][1];
     let value1 = values[i][2];
     let value2 = values[i][3];
     let value3 = values[i][4];
     let value4 = values[i][5];
     let value5 = values[i][6];
     if(key == user_msg){
      if(type=="text"){
       msgObj = {
        "type" : type,
        "text" : value1
       }
      }else if(type=="sticker"){
       msgObj = {
        "type" : type,
        "packageId": value1,
        "stickerId": value2
       }
      }else if(type=="image"){
       msgObj = {
        "type" : type,
        "originalContentUrl": value1,
        "previewImageUrl": value2
       }
      }else if(type=="location"){
       msgObj = {
        "type" : type,
        "title": value1,
        "address": value2,
        "latitude": value3,
        "longitude": value4
       }
      }else if(type=="confirm"){
       msgObj = {
        "type": "template",
        "altText": "Confirm template",
        "template": {
         "type": "confirm",
         "text": value1,
         "actions": [
          {
           "type": "message",
           "label": value2,
           "text": value3
          },
          {
           "type": "message",
           "label": value4,
           "text": value5
          }
         ]
        }
       }
      }else if(type=="carousel"){
       msgObj = JSON.parse(value1);
      }else if(type=="image_carousel"){
       msgObj = JSON.parse(value1);
      }else if(type=="test"){
       msgObj = JSON.parse(value1);
      }
      break;
     }
    }

    if(event_0.message.type === "text"){
     if(!isEmpty(msgObj)){
      replyMessage(token, msgObj);
     }
    }
  }else if(event_0_type=="postback"){
   let postback = event_0.postback;
   let postback_data = postback.data;
   Logger.log("postback_data:"+postback_data);
  }
 }catch(e){
  Logger.log("doPost error:"+e);
 }
}

function initSpreadSheet() {
 ss = SpreadsheetApp.getActive();
 sheet = ss.getSheetByName(sheetName);
 lastRow = sheet.getLastRow();
 lastCol = sheet.getLastColumn();
 range = sheet.getDataRange();
 values = range.getValues();
 Logger.log('initSpreadSheet completed');
}

async function replyMessage(token,msgObj) {
 Logger.log("msgObj:"+JSON.stringify(msgObj));
 let url = "https://api.line.me/v2/bot/message/reply";
 let lineHeader = {
  "Content-Type": "application/json",
  "Authorization": "Bearer "+CHANNEL_ACCESS_TOKEN
 };

 let postData = {
  "replyToken" : token,
  "messages" : [msgObj]
 };

 let options = {
  "method" : "POST",
  "headers" : lineHeader,
  "payload" : JSON.stringify(postData)
 };
 Logger.log("options:"+JSON.stringify(options));
 try {
  let response = await UrlFetchApp.fetch(url, options);
  Logger.log("response:"+response);
 }
 
 catch (error) {
  Logger.log(error.name + ":" + error.message);
  return;
 }
  
 if (response.getResponseCode() === 200) {
  Logger.log("Sending message completed.");
 }
}

function isEmpty(obj) {
 for (const prop in obj) {
  if (Object.hasOwn(obj, prop)) {
   return false;
  }
 }
 return true;
}

config.gs

// Presented by BrilliantPy v.1.0.1
/*######################### Editable1 Start #########################*/
let CHANNEL_ACCESS_TOKEN = 'Bri5ll26/antP9ri5ll07/pyb9ri5ll26/antP9ri5ll07/py+3591Bri9ll26/antP9ri5ll07/pyb9ri5ll2y+3Bri9ll26/antP9ri5ll07/pyf58Bri9ll26/antP9ri5ll06/antP9ri5ll07/py/1B/1cB9ri5ll07/py='
/*######################### Editable1 End #########################*/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *