กรอกGoogle Formแล้วสรุปเป็นPDF

เป็นอีกฟีเจอร์ที่คนเรียกร้องเข้ามาเยอะมาก เพราะต้องการสรุปข้อมูลผู้กรอกFormมาทำเป็นPDF ซึ่งถ้าใช้Pluginจะติดข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งการจัดรูปแบบหรือแม้แต่การส่งข้อมูลผ่าน Line Notify วันนี้เราจะมาทำโปรเจกต์นี้โดยการเขียนโค้ดเองทั้งหมด ทำให้ไม่ติดข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญคือใช้ฟรีกันแบบ 100% กันไปเล้ยยย

Form >> Copy

Slide >> Copy

// Presented by BrilliantPy ✓ v.1.4.2
// add column >> create_pdf_status
// run function >> generateTitle() -> update variable >> index_col

/*######################### Editable1 Start #########################*/
let templateSlideId = '1s-CnbC13tEk3o4grrpEXWSlit0Rku6GmKNKjwBLP';
let folderResponsePdfId = '1OzsVcKP23BswohNZ7EB0lDSiOYBLP';
let folderResponseSlideId = '1Xf4m38R1GsU_wIxWs9Y51MoIDZBLP';
let sheetName = 'การตอบแบบฟอร์ม 1';
let pdf_file_name = "register_";
let isSendEmail = false;
let isSendLine = false;
let email_send_default = [];
// let email_send_default = ['brilliantpy.live@gmail.com'];
// let email_send_default = ['brilliantpy1.live@gmail.com','brilliantpy2.live@gmail.com'];
var email_subject = 'ขอบคุณสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ';
var email_message = 'แบบฟอร์มการสมัครได้จัดส่งให้ท่านแล้ว';

let index_col = {"ประทับเวลา":0,"อีเมล":1,"ชื่อ-สกุล":2,"เพศ":3,"ทักษะ [การพูด]":4,"ทักษะ [การฟัง]":5,"รูปโปรไฟล์":6,"เพศ[ชาย]":7,"เพศ[หญิง]":8,"ทักษะ [การพูด][ไทย]":9,"ทักษะ [การพูด][อังกฤษ]":10,"ทักษะ [การฟัง][ไทย]":11,"ทักษะ [การฟัง][อังกฤษ]":12,"create_pdf_status":13};

let colEmail = index_col["อีเมล"] || "";
let colEmailStatus = index_col["send_email_status"] || "";
let colLineStatus = index_col["send_line_status"] || "";
let colEmailStatusName = "N";
let colLineStatusName = "O";

let colName = index_col["อีเมล"] || ""; // คอลัมน์ที่จะนำมาตั้งเป็นชื่อไฟล์ pdf
let colPdfStatus = index_col["create_pdf_status"] || "";
let colPdfStatusName = "D";

// let colAllImage = [];
let colAllImage = [
 {[index_col['รูปโปรไฟล์']] : '{{รูปโปรไฟล์}}'},
];
// let colAllImage = [
//  {[index_col['รูปโปรไฟล์1']] : '{{รูปโปรไฟล์1}}'},
//  {[index_col['รูปโปรไฟล์2']] : '{{รูปโปรไฟล์2}}'},
// ];

// let index_col_checkbox = [];
let index_col_checkbox = [
 { [index_col['เพศ']] : [{'ชาย':'H'},{'หญิง':'I'}] },
 ];

// let index_col_multi_checkbox = [];
let index_col_multi_checkbox = [
 { [index_col['ทักษะ [การพูด]']] : [{'ไทย':'J'},{'อังกฤษ':'K'}] },
 { [index_col['ทักษะ [การฟัง]']] : [{'ไทย':'L'},{'อังกฤษ':'M'}] },
 ]; 
let tokensV2 = ['c25q5qYbjPeFATLa1LK8vZNBJ61HlqRaseUufBLP']; // BrilliantPy line group(test only)
/*######################### Editable1 End #########################*/

// Init
let newSlideName = 'New_FormToSlidePDF_';
let sent_status = 'SENT';
let ss,sheet,lastRow,lastCol,range,values;
let data_name;
let newSlide,newSlideId,presentation,all_shape;
let titleName;
let exportPdf,pdf_name_full;
let email_send = [];
let filePath;
let isPdfOnly = false;

function formToSlidePdfLine() {
 /*######################### Editable2 Start #########################*/
 function formatMsgToLine() {
  return `ฟอร์มการสมัครงานใหม่

${filePath}`;
 }
 /*######################### Editable2 End #########################*/
 initSpreadSheet().then(async function() {
  formatTitle();
  if (isSendEmail == false && isSendLine == false) {
   isPdfOnly = true;
  }
  for (let i = 1; i < lastRow; i++) {
   let numRow = i+1;
   clearVal();
   let cur_data = values[i];
   data_name = cur_data[colName];
   try {
    data_name = data_name.replace(/\s/g, '');
   } catch(e) {}

   if (isPdfOnly) {
    let status = cur_data[colPdfStatus];
    if (status == sent_status) {
     continue;
    }
   } else {
    let emailStatus = cur_data[colEmailStatus];
    let lineStatus = cur_data[colLineStatus];
    if ((!isSendEmail || (isSendEmail && emailStatus == sent_status)) && (!isSendLine || (isSendLine && lineStatus == sent_status))) {
     continue;
    }
   }
   await duplicateSlide().then(async function() {
    await updateCheckboxCol(cur_data,numRow).then(async function() {
     values = range.getValues();
     cur_data = values[i];
     await updateSlideData(cur_data).then(async function() {
      presentation.saveAndClose();
      await createPdf().then(async function() {
       removeTempSlide();
       if (!isPdfOnly) {
        let cur_email = cur_data[colEmail];
        let emailStatus = cur_data[colEmailStatus];
        let lineStatus = cur_data[colLineStatus];
        if (validateEmail(cur_email)) {
         email_send.push(cur_email);
        }
        console.log(email_send);
        if (isSendEmail && emailStatus != sent_status) {
         for (let j = 0; j < email_send.length; j++) {
          if (validateEmail(email_send[j])) {
           await sendEmailWithAttachment(email_send[j]).then(function() {
            if (j == email_send.length-1) {
             updateStatusSent(numRow,'email');
            }
           });
          }
         }
        } 
        if (isSendLine && lineStatus != sent_status) {
         sendLineNotify(formatMsgToLine());
         updateStatusSent(numRow,'line');
        }
       } else {
        updateStatusSent(numRow,'pdf');
       }
      });
     });
    });
   });
  }
  console.log('Program completed');
 }); 
}

 async function sendLineNotify(all_message_send) {
  return new Promise(function(resolve) {
   for (let k = 0; k < tokensV2.length; k++) {
    let formData = {
     'message' : all_message_send, 
    }
    let options = {
     "method" : "post",
     "payload" : formData,
     "headers" : {"Authorization" : "Bearer " + tokensV2[k]}
    };
    UrlFetchApp.fetch("https://notify-api.line.me/api/notify", options);
   }

   resolve();
   console.log('sendLineNotify completed');
  });
 } 

function clearVal() {
 data_name = '';
 newSlide = newSlideId = presentation = '';
 exportPdf = pdf_name_full = '';
 email_send = isSendEmail ? [...email_send_default] : [];
 all_shape = '';
 console.log('clearVal completed');
}

async function initSpreadSheet() {
 return new Promise(function(resolve) {
  ss = SpreadsheetApp.getActive();
  sheet = ss.getSheetByName(sheetName);
  lastRow = sheet.getLastRow();
  lastCol = sheet.getLastColumn();
  range = sheet.getDataRange();
  values = range.getValues();
  resolve();
  console.log('initSpreadSheet completed');
 });
}

function formatTitle() {
 titleName = values[0];
 titleName.forEach(function (item, index) {
  titleName[index] = '{{'+item+'}}'; 
 });
 console.log('formatTitle completed');
}

async function duplicateSlide() {
 return new Promise(function(resolve) {
  let templateSlide = DriveApp.getFileById(templateSlideId);
  let templateResponseFolder = DriveApp.getFolderById(folderResponseSlideId);
  newSlide = templateSlide.makeCopy(newSlideName.concat(data_name) , templateResponseFolder);
  resolve();
  console.log('duplicateSlide completed');
 });
}

async function updateCheckboxCol(cur_data,numRow) {
 return new Promise(function(resolve) {  
  index_col_checkbox.forEach(function (item) {
   Object.keys(item).forEach(function(key) {
    var cur_checkbox_val = cur_data[key];
    item[key].forEach(function (item_ele) {
     Object.keys(item_ele).forEach(function(key_item_ele) {
      if (key_item_ele === cur_checkbox_val) {
       sheet.getRange(item_ele[key_item_ele].concat(numRow)).setValue('✓');
      }
     })
    })
   });
  });
  index_col_multi_checkbox.forEach(function (item) {
   Object.keys(item).forEach(function(key) {
    let cur_multi_checkbox_val = cur_data[key];
    let cur_multi_checkbox_val_arr = cur_multi_checkbox_val.split(", ");
    for(let i = 0; i < cur_multi_checkbox_val_arr.length; i++) {
     let cur_val = cur_multi_checkbox_val_arr[i];
      item[key].forEach(function (item_ele) {
      Object.keys(item_ele).forEach(function(key_item_ele) {
       if (key_item_ele === cur_val) {
        sheet.getRange(item_ele[key_item_ele].concat(numRow)).setValue('✓');
       }
      })
     })
    }
   });
  });
  resolve();
  console.log('updateCheckboxCol completed');
 });
}

async function updateSlideData(cur_data) {
 return new Promise(function(resolve) {
  // Init
  newSlideId = newSlide.getId();
  presentation = SlidesApp.openById(newSlideId);
  let slide = presentation.getSlides()[0];
  all_shape = slide.getShapes();
  titleName.forEach(async function (item, index) {
   let isColImg = false;
   colAllImage.forEach(async function (img_item) {
    Object.keys(img_item).forEach(async function(key) {
     if (item === img_item[key]) {
      all_shape.forEach(async function(s) {
      if (s.getText().asString().includes(img_item[key])) {
       let cur_img_url = cur_data[key];
       let imageFileId = getIdFromUrl(cur_img_url)
       if (imageFileId) {
        isColImg = true;
        let image = DriveApp.getFileById(imageFileId).getBlob();
        await replaceImage(s,image).then(async function() {
         console.log('replaceImage completed')
        });
       }
      }
     });
     }
    });
   });
   if (!isColImg) {
    let templateVariable = item;
    let replaceValue = cur_data[index];
    presentation.replaceAllText(templateVariable, replaceValue);
   }
  })
  resolve();
  console.log('updateSlideData completed');
 });
}

async function replaceImage(s,image) {
 let res;
 return new Promise(function(resolve) {
  try {
   res = s.replaceWithImage(image);
  } catch(e) {
   console.log("error:",e)
  }
  if (res) {
   console.log('resolve');
   resolve();
  }
 })
}
async function createPdf() {
 return new Promise(function(resolve,reject) {
  let pdf = DriveApp.getFileById(newSlideId).getBlob().getAs("application/pdf");
  pdf_name_full = pdf_file_name+data_name+'.pdf';
  pdf.setName(pdf_name_full);
  exportPdf = DriveApp.getFolderById(folderResponsePdfId).createFile(pdf);
  filePath = exportPdf.getUrl();
  if (exportPdf) {
   resolve();
   console.log('Create PDF completed');
  } else {
   reject();
   console.log('Create PDF error');
  }
 });
}

async function sendEmailWithAttachment(email) {
 return new Promise(function(resolve,reject) { 
  let file = DriveApp.getFolderById(folderResponsePdfId).getFilesByName(pdf_name_full);
  if (!file.hasNext()) {
   console.error("Could not open file "+pdf_name_full);
   return;
  }
  try {
   MailApp.sendEmail({
    to: email,
    subject: email_subject,
    htmlBody: email_message,
    attachments: [file.next().getAs(MimeType.PDF)]
   });
   resolve();
   console.log('sendEmailWithAttachment completed')
  } catch(e) {
   reject();
   console.log("sendEmailWithAttachment error with email (" + email + "). " + e);
  }
 });
}

function removeTempSlide() {
 try {
  DriveApp.getFileById(newSlideId).setTrashed(true);
  console.log('removeTempSlide completed');
 } catch(e) {
  console.log('removeTempSlide error')
 }
}

function updateStatusSent(numRow,mode) {
 if (mode == 'email') {
  sheet.getRange(colEmailStatusName.concat(numRow)).setValue(sent_status);
 } else if (mode == 'line') {
  sheet.getRange(colLineStatusName.concat(numRow)).setValue(sent_status);
 } else if (mode == 'both') {
  sheet.getRange(colEmailStatusName.concat(numRow)).setValue(sent_status);
  sheet.getRange(colLineStatusName.concat(numRow)).setValue(sent_status);
 } else if (mode == 'pdf') {
  sheet.getRange(colPdfStatusName.concat(numRow)).setValue(sent_status);
 } 
 console.log('updateStatusSent completed');
}

function formatUrlImg(url) {
 let new_url = '';
 let start_url = 'https://drive.google.com/uc?id=';
 new_url = start_url + getIdFromUrl(url);
 return new_url;
}

function getIdFromUrl(url) { 
 return url.match(/[-\w]{25,}/); 
}

function validateEmail(email) {
 var re = /\S+@\S+\.\S+/;
 if (!re.test(email)) {
  return false;
 } else {
  return true;
 }
}

function generateTitle() {
 let result = "";
 initSpreadSheet();
 let title = values[0];
 console.log("title:",title);
 for (let i=0;i<title.length;i++) {
  result += `"${title[i]}":${i}`;
  if (i != title.length-1) {
   result += ','
  } else {
   result = `let index_col = {${result}};`;
  }
 }
 console.log(result);
}

function customFormatDate(date,mode,format) {
 let _timezone = "";
 if (mode == "date") {
  _timezone = "GMT+7";
 }else if (mode == "time") {
  _timezone = "GMT+6:43";
 }else {
  _timezone = timezone;
 }
 return Utilities.formatDate(date, _timezone, format);
}

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *